چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی

بلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تویی


تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است

از ابتدا که تویی تا به انتها که تویی

...