امشب دوباره آمده ام، باز هم سلام

من را ببخش مرد غزل هــــای ناتمام


من را ببخش بابت احساس خسته ام

من را ببخش بابت این فکرهــــای خام

...