لبخند زد به ساعت روی جلیقه اش

فرقی نداشت ساعت و روز و دقیقه اش


مو شانه کرد... ریش تراشید... عطر زد...

این بار هیچ حرف ندارد سلیقه اش

...