تو را به نیت یک شعر تازه خلق نمود

همان خدا که مرا بی اجازه خلق نمود


برای خاطر تو  فرم پیش را خط زد

مدرن تر شد و یک سبک تازه خلق نمود


برای خلقت من ایده ای جدید نداشت...


سیاه و سرد به این رهگذر کشید مرا

کشید گوشه ی یک صفحه ی جدید مرا


سیاه و سرد...سلام مرا جواب نداد

کشید مثل زمستان "م.امید" مرا


برای سنجش رنج عذاب های خودش

نگاه کرد به پایین و برگزید مرا


تو را ستاره ی آینده های روشن کرد

ولی گذاشت در این ماضـی بعید مرا


گذشته حلقه زد و دور سینه ام گره خورد

گذشته مار سیاهی شد و گزید مرا


تمام وقتش را صرف خلقت تو نمود

ولی چقدر سراسیمه آفرید مرا !
قالب : غزل

وزن : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

(بحر : مجتث مثمن مخبون محذوف)